hereford-bull-carol-santora

Carol Santora – “Hereford Bull”